Algemene voorwaarden

Levering

 1. De producten worden onder normale omstandigheden, zolang de voorraad strekt, binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling geleverd. Breadmonkey behoudt het recht de bestelling te cancellen en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten.

Garantie

 1. Wij doen ons best om onze productie in perfecte staat aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd gaat tijdens transport waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.
  Indien dit gebeurt raden wij u aan om dit kenbaar te maken door te mailen naar info@breadmonkey.nl en ons te voorzien van de volgende informatie:- ordernummer
  – reden van aanspraak op garantie
  – foto van het product / zending waar het omgaat

Klacht

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer en de consument niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Retour

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via info@breadmonkey.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten van de eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Retouradres:

Breadmonkey
Louis pregerkade 452
3071 AZ Rotterdam

Prijs

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en andere onjuistheden. Breadmonkey behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

Disclaimer

 1. Bezoekers/gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Breadmonkey noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, overtypen, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Copyright

 1. Alle ontwerpen blijven ten alle tijden eigendom van Breadmonkey.

 

Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden.